سيستم های نورگير

سيستم های نورگير با هدف کنترل نور خورشيد وارد شده به سيستم و جلوگيری از اتلاف انرژی ساختمان، طراحی شده است.

اين سيستم اجازه ورود نور را به داخل سيستم به ميزان لازم می دهد و علاوه بر اين به عنوان عضو تزيينی هم ميتوان از آن

استفاده کرد و جلوه ای زيبا به نما بخشيد. اين سيستم قابليت مونتاژ بر روی ساير سيستم های نما، پنچره های آلومينيومی و Sky

light را دارد. در تمامی رنگ های رال و رنگ های آنادايز توليد می شود.