سيستم نورگير های سقفی SKY50

اين سيستم می تواند مشکل نورگيری در بسياری از بناها را حل کند. به طور عمده در هتل ها، بيمارستان ها، مدرسه ها، مراکز

خريد، استخر های رو بسته و سالن های ورزشی و سازه هايی شبيه به اينها ، مورد استفاده قرار می گيرد. در اين سيستم در

صورت نياز، می توان برای تخليه دود يا هوادهی بازشو طراحی کرد. اين سيستم راه حل تزيينی بسيار خوبی برای فضاهای بازی

است که نيازی به سيستم تقويت شده فولادی ندارند. پروفيل های سيستم حامل از طريق کانال های کندنس موجود در داخل

خود، آب حاصل از بخار درون فضا و بخار ايجاد شده بر روی شيشه های داخلی را به بيرون از سيستم هدايت می کند.