سيستم شاتر

سيستم های شاتر آلوتک برای توزيع هوای سرد و يا گرم با اختلاف دمای پايين و گردش هوا مناسب است. شاتر ها در جلوی

ديوار، زمين و پنجره ها قابل استفاده است. به علت اينکه در عمق های مختلف توليد می شود، با نمامی نماها سازگار و به علت

حق انتخاب در لامل ها گزينه ای مناسب می باشد.