سری کشويی ترمال بريک S45

ويژگی های اين سری با سری کشويی نرمال يکسان است، همچنين با استفاده از مانع حرارتی پلی آميد، ويژگی عايق بودن در

اين سری تقويت شده است.