سيستم نمای کرتين وال کاست دار سيليکونی يو چنل F50

در اين سيستم فريم ها در داخل سيستم کرتين وال کاست دارسيليکونی می ماند و به طوری که قابل مشاهده نباشد توسط يک

چسب سيليکون به شيشه ها ثابت میشوند. زمانی که از بيرون مشاهده می شود فقط پوشش شيشه ای قابل رويت است و در

درزها با استفاده از اجرای (EPDM) ظاهری عميق ايجاد شده است. به همين علت ساختمان شما ظاهری بسيار شيک تر و مدرن

تر پيدا می کند. هنگامی که گزينه بازشو پنهان ترجيح داده می شود، به دليل اينکه پروفيل های ثابت و پروفيل های بازشو يکسان

هستند، يکپارچگی ظاهری در داخل بنا ايجاد می شود. پروفيل های سيستم حامل از طريق کانال های يو چنل موجود در داخل

خود، آب حاصل از باران و تبخير را به بيرون از سيستم هدايت می کند.

پروفيل های ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.7 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر تا 195 ميليمتر متغير

است،  باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. از آنجايی که

تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از اين جهت مزيت زيادی در

رابطه با انبار کردن محصولات دارد.