(کاست دار)سيستم نمای کرتين وال  سيليکونی فريم دار يو چنل F50

در اين سيستم با استفاد از پروفيل های نگهدارنده شيشه و پروفيل هايی با عمق مختلف نمای سيليکونی و نمای فيس کپ

(Face cap) به صورت ترکيبی ارائه شده است.به دليل ديده نشدن پروفيل ها و قابليت اجرای بازشو پنهان، نما حالت بسيار ظريف

و زيبا به خود می گيرد. ويژگی های سيستم حامل اين سيستم با سيليکونی يو چنل F50 يکسان است.