سيستم نمای کرتن وال فريم لس يو چنل F50

هنگامی که از بيرون به نما نگاه کنيم، پروفيل های آلومينيومی ديده نمی شوند و نمايی تمام شيشه ديده می شود. پروفيل های

مخصوص اسپيسر شيشه 2جدارهتوسط چسب مخصوص به شيشه متصل می شود و از طريق پروفيل های رابط از بيرون به

پروفيل های حامل ثابت می شود. در صورت نياز، هر کدام از پنل های شيشهای، به صورتی که بازشو بودن ان از بيرون قابل ديدن

نباشد، می تواند به صورت بازشو پنهان درآيد. اين سيستم به علت اينکه پروفيل پنل نياز ندارد، بسيار مقرون به صرفهو افتصادی

است. پروفيل های سيستم حامل از طريق کانال های يو چنل موجود در داخل خود، آب حاصل از باران و تبخير را به بيرون از

سيستم هدايت می کند. پروفيلهای ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.7 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر

تا 195 ميليمتر متغير است، باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستمهای قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است.

از آنجايی که تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است،از اين جهت مزيت

زيادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد.