سيستم نمای کرتين وال ترمال بريک کاست دار سيليکونی يو چنل F50

ويژگی های اين سيستم به طور کامل شبيه به سيستم کاست دار سيليکونی است، هم چنين اين سيستم با استفاده از مانع

حرارتی پلی آميد، در مقابل گرما و صدا عايق شده است.