سيستم نمای کرتن وال ترمال بريک کاست دار سيليکونی فريم دار يو چنل F50

ويژگی های اين سيستم به طور کامل شبيه به سيستم نمای مکانيک است، هم چنين اين سيستم با استفاده از مانع حرارتی

پلی آميد، در مقابل گرما و صدا عايق شده است.