سيستم نمای کرتين وال کاست دار سيليکونی      F50

در اين سيستم فريم ها در داخل سيستم کرتين وال می ماند و به طوری که قابل مشاهده نباشد توسط يک چسب سيليکونی به

شيشه ها ثابت ميشوند. زمانی که از بيرون اين نما را مشاهده می کنيم فقط پوشش شيشه ای قابل رويت است و در درزها با

استفاده از اجرای (EPDM) ظاهری عميق ايجاد شده است. هنگامی که گزينه بازشو پنهان ترجيح داده می شود، به دليل اينکه

پروفيل های ثابت و پروفيل های بازشو يکسان هستند، يکپارچگی ظاهری هم در داخل بنا و هم در خارج آن ايجاد می شود.

پروفيل های ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.4 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميلیمتر تا 195 ميليمتر متغير

است که باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. به دليل

طراحی  عالی پروفيل ها، تمامی سيستم های حامل هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی قابل استفاده و اجرا است.

علاوه بر اين به دليل اينکه فرآيند خميدگی بر روی پروفيل های حامل افقی اعمال نمی شود، دارای مزيت بيشتری برای اجرا

کننده است. از آنجايی که تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از

اين جهت مزيت زيادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد.