سيستم نمای کرتين وال کاست دار سيليکونی فريم دار F50

در اين سيستم با استفاد از پروفيل های نگهدارنده شيشه و پروفيل هايی با عمق های مختلف نمای سيليکونی و نمای فيس کپ

(Face cap) به صورت ترکيبی ارائه شده است.

به دليل ديده نشدن پروفيل ها و قابليت اجرای بازشو پنهان، نما حالت بسيار ظريف و زيبا به خود می گيرد. ويژگی های سيستم

حامل اين سيستم با F50 کلاسيک کاست دار سيليکونی يکسان است.