سيستم نمای کرتين وال ترمال بريک کاست دار سيليکونی F50

ويژگی های اين سيستم به طور کامل شبيه به سيستم نمای کلاسيک کاست دار سيليکونی است، همچنين اين سيستم

بااستفاده از مانع حرارتی پلی آميد در برابر گرما و صدا عايق شده است