سيستم نمای کرتين وال ترمال بريک کرتين وال کاست دار سيليکونی فريم دار f50

از مانع حرارتی پلی آميد در مقابل گرما و صدا عايق شده است.