سيستم نمای کرتن وال کلاسيک فيس کپ (کاور دار)F50

هنگامی که از بيرون به اين نما نگاه ميکنيم، پنجره ها در درون يک قاب به نظر ميرسند. تفاوت اين پنجره ها با پنجره های نمای

سيليکونی اين است که پروفيل های آلومينيومی که روی شيشه ها می آيند مانند يک درپوشش (کاور-فريم-رويه-سرپوش) ديده

می شود. هنگامی که قسمتی از بنا به صورت بازشو باشد، اجرای بازشو به وسيله پروفيل های مخصوص طوری انجام می شود

که از بيرون نما قابل رويت نباشد. درپوش های صاف و گرد و بيضی شکل(بادامی) به نمای ساختمان شما جلوه هايی متفاوت

خواهد بخشيد.

پروفيل های ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.4 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر تا 195 ميليمتر متغير

است، باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. به دليل طراحی

عالی پروفيل ها، تمامی سيستم های حامل هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی قابل استفاده و اجرا است. علاوه بر

اين به دليل اينکه فرآيند خميدگی بر روی پروفيل های حامل افقی اعمال نمی شود، دارای مزيت بيشتری برای مجری است.

از آنجايی که تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از اين جهت

مزيت زيادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد.