سيستم نمای کرتين وال  فريم لس کلاسيک  F50

هنگامی که از بيرون به نما نگاه کنيم، پروفيل های آلومينيومی ديده نمی شوند و نمايی تمام شيشه ديده می شود. پروفيل های

مخصوص اسپيسر شيشه 2جداره توسط چسب مخصوص به شيشه متصل می شود و از طريق پروفيل های رابط از بيرون به

پروفيل های حامل ثابت می شود. در صورت نياز، هر کدام از پنل های شیشه ای، به صورتی که بازشو بودن ان از بيرون قابل

ديدن نباشد، می تواند به صورت بازشو پنهان درآيد.

اين سیستم به علت اينکه پروفيل پنل نياز ندارد، بسيار مقرون به صرفه و افتصادی است. پروفيل های ترنزوم و موليون که

ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.4 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر تا 195 ميليمتر متغير است، باعث  ايجاد  طيف

گستردهای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. به دليل طراحی عالی پروفيل ها، تمامی سيستم

های حامل هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی قابل استفاده و اجرا است. علاوه بر اين به دليل اينکه فرآيند خميدگی

بر روی پروفيل های حامل افقی اعمال نمی شود، دارای مزيت بیشتری برای مجری است. از آنجايی که تمامی پروفيل ها و

اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از اين جهت مزيت زیادی در رابطه با انبار کردن

محصولات دارد.