سيستم نمای کوتا

سيستم کوتا يک سيستم نمای جديد است که از نظر معماری  زيبايی و تفاوت در نما ايجاد می کند. پنل ها به کمک پيچ به پروفيل

های عمودی زير ساخت آلومينيومی نصب می شوند. به دليل استفاده از پروفيل fuga 10 ميليمتری در درزهای عمودی، نما به

صورت يکپارچه ديده می شود. از سوی ديگر، در درزهای افقی و فضای بيت پنل ها فاصله ای 10 ميليمتری وجود دارد که امکان

ايجاد گردش هوای طبيعی را پشت سيستم ميسر ساخته است. نسبت به سيستم های مشابه ديگر، از نظر سبکی،

هزينه های کارگر و نصب و قيمت محصول بسيار مزيت دارد. نمای ساختمان را در مقابل عوامل جوی هوای بيرون حفظ کرده

و به دليل اينکه امکان اجرای ايزولاسيون به طور کامل وجود دارد، در تصرف انرژی بسيار کارآمد است.

ورقه های کوتا را می توان در فرم ها و ابعاد مختلف توليد کرد و به دليل استفاده از آلومينيوم در ساخت اين متريال، می توان

آن را در رنگ های مختلف رنگ کرد. مزيت آن نسبت به سنگ نما اين است که، می توان آن را در هر ابعادی از سطح اجرا کرد.

علاوه بر اين می توان به صورت افقی و عمودی، درزدار و بدون درز ، در نمای صاف و نمای بيضی شکل آن را اجرا کرد.