سيستم های حامل کامپوزيت پنل ها

سيستم های زر ساخت برای نصب کامپوزيت پنل ها به صورت کليپسی ،kertme و citali توليد می شود. اين سيستم راه حل

مناسبی برای نصب کامپوزيت پنل ها است و علاوه بر اين به دليل اينکه گردش هوا در پشت اين سيستم انجام می شود، برای هر

نوع اقليمی مناسب است. به دلايل نصب آسان و سرعت زياد نصب، راه حلی بسيار اقتصادی است.